Publikacje pracowników

Publikacje dr hab. Iwony Benenowskiej

dr hab. Iwona Benenowska

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

W kręgu zainteresowań badawczych dr hab. Iwony Benenowskiej znajdują się zagadnienia związane z pragmatyką językową (poprawnością i estetyką wypowiedzi), rozważania dotyczące polskiego savoir-vivre’u językowego oraz współczesnych uwarunkowań językowych z kręgu aksjolingwistyki i etyki komunikacji. 

Wśród wcześniejszych zagadnień badawczych i zainteresowań naukowych dr hab. I. Benenowskiej można wyróżnić problemy współczesnej składni języka polskiego, szczególnie dotyczące elementarnych struktur zdaniowych konstytuowanych przez orzeczenia syntetyczne.

CZŁONKOSTWO

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1992 r., od 2007 r. w funkcji skarbnika Oddziału Bydgoskiego TMJP),

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2002 r.),

Komisji Językowej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005 r.),

Komitetu Założycielskiego i Zarządu Stowarzyszenia Etyki Słowa (od 2008 r.), 
Obserwatorium Etyki Słowa przy UW (od 2015 r.),

Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN (od 2016 r., od listopada 2016 r. jako członek Zarządu).
            DYDAKTYKA

Dr hab. I. Benenowska w swojej karierze zawodowej w ramach obowiązków dydaktycznych prowadziła zajęcia z ok. 20 przedmiotów, m.in. gramatyki opisowej języka polskiego (fonetyka i fonologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia), pragmatyki językowej, kultury języka, stylistyki, psycholingwistyki, etyki reklamy i PR, języka wartości i współczesnych mediów oraz wykłady fakultatywne (m.in. o grzeczności językowej, dowcipie językowym), seminaria licencjackie i magisterskie. Jest promotorem i recenzentem prac studentów UKW na I, II i III stopniu studiów.
            ORGANIZACJA KONFERENCJI

Współorganizowała ogólnopolskie konferencje naukowe: Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych (Bydgoszcz 3-5 kwietnia 1997 r.), JĘZYK – SPOŁECZEŃSTWO – WARTOŚCI (Bydgoszcz 17-18 września 2007 r.), Dylematy dziennikarstwa: etyka – polityka – biznes (Bydgoszcz 16 października 2013 r.). Należy do Komitetu Naukowego ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej (Bydgoszcz 24-25 października 2017 r.) oraz (planowanej na marzec 2018 r.) ogólnopolskiej konferencji pt. FORUM ETYKI SŁOWA.

            WSPÓŁPRACA

Na gruncie międzynarodowym współpracuje z Katedrą Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy) oraz ze Sprachenzentrum Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie (Niemcy), np.

7-11.07.2014 – Erasmus , Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) Frankfurt (Oder), zajęcia warsztatowe z grupą studentów z Niemiec i USA nt. Jak komunikować się grzecznie i skutecznie?

22-23.10.2015 –  Uniwersytet w Ostravie, wykład nt. Polski dowcip językowy – przykłady tekstów i kontekstów z poezji polskiej XX wieku;

9-13.11.2015 – Erasmus+, Sprachenzentrum Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),

cykl zajęć (wykłady, warsztaty) nt. Elementy polskiej grzeczności językowej dawniej i dziś;

25-27.04.2016 – Uniwersytet w Ostravie, wymiana doświadczeń naukowo-dydaktycznych i wykład multimedialny pt. LITERATURA I SZTUKA. Interdyscyplinarna  analiza
i interpretacja wybranych tekstów kultury
(we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek);

8-10.12.2016 – Europa-Universität Viadrina, wymiana doświadczeń naukowo-dydaktycznych oraz wykład multimedialny i dyskusja nt. etyki w mediach i reklamie;

10-12.04.2017 – kwerenda na uniwerstetach w Ostrawie i Ołomuńcu.

W regionie współpracowała/współpracuje z V, VII i XV LO w Bydgoszczy, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach o charakterze popularnonaukowym, np. w Debatach Humanistycznych; z Pałacem Młodzieży w ramach projektu pt. Zdolni znad Brdy; z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (UTP, UKW, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury). Była (współ)organizatorem cyklu wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. Horyzonty współczesnej polonistyki (edycja 2015 i 2016) oraz projektu pt. Świat w zwierciadle tekstów. Uniwersytecki, interdyscyplinarny projekt kształcenia kulturowego (2016-2017, we współpracy z dr hab. Beatą Morzyńską-Wrzosek). Sprawowała opiekę merytoryczną w Konkursie Literacko-Plastycznym (marzec-maj 2017 r.), poświęconym pamieci Jana Pawła II, zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku. W latach 2000-2017 wygłosiła około 30 odczytów, prelekcji, przeprowadziła liczne

warsztaty i wykłady multimedialne. Tematyka dotyczyła różnych aspektów

funkcjonowania współczesnej polszczyzny (np. normy językowej, etyki i grzeczności językowej, dowcipu językowego, frazeologii, mody językowej, komunikacji międzypokoleniowej).

DODATKOWE FUNKCJE

Dr hab. Iwona Benenowska w latach 2000-2006 pełniła funkcję eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącego w skład komisji ds. podwyższania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, od roku 2015 jest rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników do kształcenia ogólnego w zakresie sporządzania opinii językowych, od października 2017 r. wchodzi w skład zespołu oceniającego wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (jako ekspert zewnętrzny z dyscypliny „językoznawstwo”) powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NAGRODY I ODZNACZENIA

rok 1999 – indywidualna nagroda II stopnia Rektora WSP w Bydgoszczy za

wyróżniające się osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1998/99

rok 2010 – Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP

rok 2010 – nagroda II stopnia Rektora UWK za znaczące osiągnięcia dydaktyczne

rok 2012 – nagroda zespołowa II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia

organizacyjne w roku akademickim 2011/2012

rok 2015 – Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji

Narodowej

rok 2016 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia naukowe

PUBLIKACJE

Prace zwarte:
Elementarne struktury zdaniowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002
Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z gramatyki i fonetyki współczesnego języka polskiego, Część II. Ćwiczenia, Wydawnictwo Uczelniane UKW, Bydgoszcz 2009
Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe – wykładniki zdarzeń jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa, Wydawnictwo Uczelniane UKW, Bydgoszcz 2010
Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich, Wydawnictweo Uczelniane UKW, Bydgoszcz 2014 (we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek)

Książka wyróżniona w konkursie na Najlepszy Skrypt i Podręcznik Akademicki im. ks. Edwarda Pudełki (XVIII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 5-7 listopada 2014 r.) –  zob. też recenzję:  https://forumakademickie.pl/recenzje/zrozumiec-poezje/

Wartościowanie w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015

Prace redagowane:
Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska i M. Jaracz (Prace Komisji Językoznawczej BTN Nr XVIII), Bydgoszcz 2008

„Linguistica Bidgostiana. Series Nova”, red. naukowy – A.S. Dyszak, współredaktor tomu II – I. Benenowska, Warszawa 2016

Artykuły i recenzje:

1996
Typy ESZ z orzeczeniem syntetycznym otwierającym pozycje dla wykładników argumentów osobowych, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia filologiczne” Zeszyt 41, pod red. M. Łojka, Bydgoszcz 1996, s. 85-95
1998
Orzeczenia syntetyczne konstytuujące ESZ i wyrażające relację pomiędzy osobami różnej płci, [w:] Varia Linquistica, pod red. Ł. Szewczyk, Bydgoszcz 1998, s. 9-20
1999
Orzeczenia syntetyczne konstytuujące ESZ i wyrażające relację pozbawiania życia człowieka przez człowieka we współczesnej polszczyźnie, [w:] Materiały Konferencyjne Nr 37 pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, tom V pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 1999, s. 95-102
2000
Orzeczenia syntetyczne wyrażające działanie bólu fizycznego, [w:] Materiały Konferencyjne Nr 43 pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny tom VI pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 2000, s. 225-233
2001
Funkcje frazemów w języku mówionym na przykładzie dialogów filmowych, [w:] Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, pod red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2001, s. 209-215
Kilka uwag o ESZ konstytuowanych przez orzeczenie syntetyczne, [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym. Materiały konferencji naukowej Siedlce 21-22 X 1999, pod red. K. Wojtczuk, Siedlce 2001, s. 37-95
2002
Frazemy w dialogu współczesnych filmów polskich, [w:] Moda jako problem lingwistyczny, pod red. K. Wojtczuk, Siedlce 2002, s. 241-253
2003
GRAMATYKA – JĘZYK - ŚWIAT. Zeszyt Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców Uniwersytetu Śląskiego, pod red. P. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne – Gnome, Katowice 2001, s. 90 (recenzja) „Język Polski” LXXXIII z. 1 styczeń-luty 2003, s. 71-73
O nagłówkach prasy lokalnej, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2003, s. 239-248
2004
Stałe tekstowe w komunikacie językowym, [w:] „Słowa, słowa, słowa...” w komunikacji językowej, pod red. M. Grabskiej, Gdańsk 2004, s. 271-277
Wybrane relacje interpersonalne w elementarnych strukturach zdaniowych, [w:] Nazwy mówią, pod red. M. Pająkowskiej-Kensik i M. Czachorowskiej, Bydgoszcz 2004, s. 186-191
Emocje w Internecie, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, pod red. K. Wojtczuk i A. Wierzbickiej, Siedlce 2004, s. 9-20
LINGUISTICA BIDGOSTIANA vol.I pod red. A. S. Dyszaka (recenzja), „Kwartalnik Akademicki” nr 4(8)2004, s. 44-45
2005
O czym nam mówią przysłowia i związki frazeologiczne?, [w:] „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”; 5 (155) maj 2005 s. 30-31, 6 (156) czerwiec 2005, s. 30-31
Gry językowe w polskiej reklamie telewizyjnej, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici” Studia Slavica X, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 374, Toruń 2005, s. 113-127
2006
Sposoby budowania pozytywnych emocji w reklamie telewizyjnej, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, pod. red. K. Wojtczuk, V. Machnickiej, Siedlce 2006, s. 9-21
Uwagi dotyczące predykatów dolegliwości fizycznych, [w:] „Linguistica Bidgostiana” vol. III, Bydgoszcz 2006, s. 18-44
2007
Język, społeczeństwo, wartości (sprawozdanie z konferencji), [w:] „Forum UKW” nr 4/5(17/18) 2007, s. 48 (we współautorstwie z M. Jaracz)
Kreacja obrazu Bydgoszczy w szopce Z. Prussa, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 3, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2007, s. 155-171 (we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek)
Orzeczenia syntetyczne jako wykładniki predykatów odbijania światła, [w:] „Linguistica Bidgostiana” vol. IV, Bydgoszcz 2007, s. 47-63
2008
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. JĘZYK - SPOŁECZEŃSTWO - WARTOŚCI, Bydgoszcz 17-18 września 2007 r. (sprawozdanie), [w:] „Linguistica Bidgostiana” vol. V, Bydgoszcz 2008, s. 207-209.
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Język, społeczeństwo, wartości (Bydgoszcz, 17-18 września 2007 r.) – sprawozdanie, [w:] Linguistics Applied, pod red. A. Bączkowskiej, M. Święcickiej, Bydgoszcz 2008, s. 229-232 (współautor – M. Jaracz).
Refleksje w zakresie poprawności językowej, [w:] Siła słów i ludzi, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2008, s. 37-43
Źródło dźwięku (-ów) jako składnikowa funkcja argumentu w zdarzeniach jednoargumentowych wyrażanych przez elementarne struktury zdaniowe z niektórymi orzeczeniami syntetycznymi, [w:] „Linguistica Bidgostiana” vol. V, Bydgoszcz 2008, s. 49-67
2009
Propozycje odczytania metafory zdaniowej w wybranych fragmentach zbioru „Bydgoszcz w literaturze”, [w:] Polszczyzna bydgoszczan 4, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2009, s. 163-175
2010
Charakterystyka wybranych orzeczeń syntetycznych konstytuujących ESZ wyrażające zmiany stanu skupienia, [w:] „Linguistica Bidgostiana”, vol. VII, Bydgoszcz 2010, s. 22-36.
Język, historia, polityka. Prace Komisji Językoznawczej BTN, t. XVII, pod red.E. Laskowskiej i M. Jaracz (recenzja), [w:] Słowiańskie barwy śmiechu, pod red. A. Spagińskiej-Pruszak i N. Wyszogrodzkiej-Liberadzkiej, Gdańsk 2010, s. 235-240.
Wybrane orzeczenia syntetyczne – wykładniki predykatów nabywania koloru czerwonego, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze I, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 31-49
2011
O kolorach w języku (na tle różnych perspektyw badawczych), [w]: IN SILVA VERBORUM, Prace dedykowane Profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej, pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej i P. Wojdaka, Szczecin 2011, s. 47-63
2012
Gra językowa w twórczości M. Hemara, [w:] Marian Hemar wczoraj i dziś..., pod red. M. Kurkiewicza, R. Mielhorskiego, Bydgoszcz 2012, s. 187-208
2013
Rytualizacja kobiecych zachowań językowych jako forma oswajania lęków przed rzeczywistością. Na przykładzie listów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża, [w:] Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych leków. Peregrynacje w przestrzeniach kultury, pod red. B. Stelingowskiej i B. Walęciuk-Dejneki, Siedlce 2013, s. 147-262
System i realizacja systemu – konteksty interpretacyjne dyskursu kibiców, [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia II, pod red. E. Pajewskiej, Szczecin 2013, s. 21-33
System języka i jego modyfikacje – o grze językowej w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” V/2011, Siedlce 2013, s.13-27
2014
Analiza listów małżeńskich Marii i Stefana Jasnorzewskich pod kątem cech języka familijnego, [w:] Polonistyka 2013, pod red. A. Kiklewicza, Olsztyn – Mińsk 2014, s. 131-153
Dowcip językowy w listach Marii z Kossaków Jasnorzewskiej do męża – współczesna recepcja, [w:] Język – Estetyka – Sztuka, pod red. D. Jastrzębskiej-Golonki i A. Rypel, Bydgoszcz 2014, s. 19-30
Granice dowcipu – komunikacja, kontekst, interpretacja, [w:] „Prace Językoznawcze” XVI/4, 2014, s. 5-16
Joanna Kuć, Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic (recenzja), [w:] „Studia Slavica” XVIII/2, Opole 2014, s. 303-309
System i realizacja systemu – konteksty interpretacyjne dyskursu kibiców, [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia II, pod red. E. Pajewskiej, Szczecin 2013, s. 21-33
2015
Człowiek „na licencji”… (na przykładzie programu Top Model), [w:] „Studia Pragmalingwistyczne” VII/2015, pod red. A. Cegieły i M. Stępień, Warszawa, s. 265-290
Dosadność, odwaga, bezkompromisowość... czy agresja językowa? Waldemar Łysiak o Lechu Wałęsie w „Micie tytana Nikodema W.”, [w:] Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 311-331
Grzeczność w listach M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża, [w:] Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 293-310
Stereotyp domu w poezji polskich hippisów, [w:] „Studia Slavica” XIX/1, Ostravskẚ univerzita v Ostravè, Ostrava – Opole, s. 117-133
Współczesna debata publiczna – jej cechy, sytuacja komunikacyjna, strategie, [w:] Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, pod red. A. Kiklewicza i I. Uchwanowej-Szmygowej, Olsztyn 2015, s. 241-249
2016
Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża, [w:] „Linguistica Bidgostiana. Series Nova”, vol. II, redaktor naukowy A.S. Dyszak, współredaktor vol. II I. Benenowska, Warszawa 2016, s. 16-26
recenzja monografii Anny Cegieły pt. Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa,  Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, ss. 218, [w:] „Studia Slavica” XX/1, Ostrava – Opole 2016, s. 239-243
Wieloznaczność sloganu reklamowego podstawą gry językowej między nadawcą i odbiorcą, [w:] Fachsprachenunterricht – Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache, (Hg.) E. Bagłajewska-Miglus, T. Vogel, Shaker Verlag GmbH: Aachen 2016, s.163-174

„Ani jednym korzeniem nie utkwię tu” – przestrzeń emigracyjna i jej wartościowanie (na podstawie listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża), [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej: Literatura, teatr, film, pod red. D. Mazur, B. Morzyńskiej-Wrzosek, Bydgoszcz 2016, s.126-145

O „robaczywych” słowach, czyli nieetycznych zachowaniach językowych w mediach,[w:] „Conversatoria Linguistica” X/2016, Siedlce 2016, s. 26-41(we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek)

„Już mi chyba nic nie trzeba więcej”. Swój świat i Obcy w poezji hippisów (jego językowe wykładniki, wartościowanie i konteksty), [w:]  LITERATUROZNAWSTWO, Konteksty i peryferie – teorie i pragmatyka lektury, nr 10/2016, Łódź 2016, s. 141-156

2017

Impoliteness in the media and its reception, [in:] Impoliteness in Media Discourse, ed. A. Bączkowska, Peter Lang Edition, Frankfurt a. Main, 2017, s. 179-205

(Samo)ocena twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] Uczucia i emocje w tekstach kultury, pod red. J. Kuć, Kraków 2017, s. 57-80 (we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek)

Prace recenzenckie

recenzowanie artykułów w:

„Studia Slavica” XX/1 2016, XXI/1 2017

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom 32 pt. Kultura komunikacji językowej 4, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW [w druku]

„Dyskursy trzeciego tysiąclecia” III, pod red. E. Pajewskiej, J. Ignatowicz-Skowrońskiej [w druku]

Prace redakcyjne

od X/2016 – z-ca redaktora naczelnego „Conversatoria Linguistica” – międzynarodowy rocznik naukowy, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Wyd. UP-H, Siedlce

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH

wrzesień 1992, Olsztyn, VIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna
12-14.10.1995, Wrocław, I Forum Kultury Słowa
3-5.04.1997, Bydgoszcz, Konferencja pt. Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych
16-18.06.1997, Gorzów Wlkp., VII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, referat: Orzeczenia syntetyczne konstytuujące ESZ i wyrażające relację pozbawiania życia człowieka przez człowieka we współczesnej polszczyźnie
14-16.09.1998, Kręgiel k. Koronowa, VIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, referat: Orzeczenia syntetyczne konstytuujące ESZ i wyrażające działanie jednej osoby na drugą w celu spowodowania bólu fizycznego

1999
11-12.10.1999, Kraków, seminarium frazematyczne
21-22.10.1999, Siedlce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Leksyka a gramatyka w tekście językowym, referat: Kilka uwag o ESZ konstytuowanych przez orzeczenia syntetyczne
2000

  1. 05.2000, Bydgoszcz, seminarium frazematyczne
    6-8.09.2000, Opole, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Frazeografia słowiańska, referat: Funkcje frazemów w języku mówionym na przykładzie dialogów filmowych
    2001

7-12.09.2001, Gdańsk – Stawiska, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Leksyka w komunikacji językowej II, referat: Stałe tekstowe w komunikacie językowym
14-15.09.2001, Bydgoszcz, LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. Fleksja w strukturze i ewolucji języka
8-9.11.2001 Siedlce, Konferencja naukowa pt. Moda jako problem lingwistyczny, referat: Frazemy w dialogu współczesnych filmów polskich
2002

20.05.2002, Bydgoszcz, Konferencja pt. Mówią nazwy (ku czci prof. Łucji Szewczyk w pierwszą rocznicę śmierci), referat: Wybrane relacje interpersonalne w elementarnych strukturach zdaniowych
13-14.09.2002, Kraków, LX Jubileuszowy Zjazd PTJ pt. Państwo a język
23-25.09.2002, Wiktorowo, XII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Myśl i mowa – typy komunikacji językowej, referat: Zwrot frazeologiczny a predykat
2003

16-17.05.2003, Siedlce, Międzynarodowa konferencja językoznawcza pt. Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, referat: Emocje w Internecie
12-13.09.2003, Tarnów, LXI Zjazd PTJ pt. Język a pismo
20-22.10.2003, Bydgoszcz, Konferencja pt. Mity, mitologie, mityzacja, mitomanie - w literaturze, udział w dyskusji
2004

28-30.04.2004, Ciechocinek, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Słowiańskie gry językowe, referat: Gra językowa w reklamie telewizyjnej
21-23.06.2004, Ciążeń, XIV Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Od nauki do dydaktyki, referat: Patiens w wybranych elementarnych strukturach zdaniowych jednoargumentowych
2005

2-3.06.2005, Siedlce, Ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) pt. Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, referat: Sposoby budowania pozytywnych emocji w reklamie telewizyjnej
19-2.09.2005, Pieczyska, XV Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Język i styl tekstów dawnych i współczesnych, referat: Uwagi dotyczące predykatów nazywających dolegliwości fizyczne
29-30.09.2005, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo i kulturowo, udział w dyskusji
2006

29-31.05.2006, Kęszyca Leśna, XVI Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, referat: O wybranych predykatach nazywających zjawiska świetlne
28-29.09.2006, Bydgoszcz, Konferencja Komisji Językoznawczej BTN pt. Język, historia, polityka, referat: Język, historia, polityka w „Szopce bydgoskiej” Z. Prussa (współautorki: B. Morzyńska-Wrzosek, R. Suchenek)
2007

21-23.05.2007, Łukęcin, XVII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Polszczyzna ogólna wczoraj i dziś, referat: Przedmiot percepcji w elementarnych strukturach zdaniowych jednoargumentowych
17-18.09.2007, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. JĘZYK - SPOŁECZEŃSTWO - WARTOŚCI, referat: Zagadnienia związane z funkcją nosiciela cechy
24-26.09.2007, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Język(-i) w mieście, miasto w języku, głos w dyskusji
2008

20-21.10.2008, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. JĘZYK - BIZNES - MEDIA, głos w dyskusji
2009

20-21.04.2009, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Istnieć w kulturze... Między teorią a praktyką edukacyjną, głos w dyskusji
4-6.06.2009, Inowrocław, XIX Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Pamięć i przyszłość słowa, referat: Nosiciel cechy jako funkcja argumentu w elementarnych strukturach zdaniowych
23-25.09.2009, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Przestrzeń oswojona – przestrzeń obca. Miasto w kontekście językowo-kulturowym, głos w dyskusji
19-20.10.2009, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. JĘZYK - TEKST - KULTURA, głos w dyskusji
2010

19-21.04.2010, Głogów, XX Kolokwium z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny pt. Między dawnymi a nowymi słowy, referat: Charakterystyka wybranych orzeczeń syntetycznych konstytuujących elementarne struktury zdaniowe wyrażające zmianę / nabywanie koloru
21-23.10.2010, Pobierowo, I Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna pt.  Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, referat: Wybrane orzeczenia – wykładniki predykatów nabywania koloru czerwonego
2011

11.05.2011, Bydgoszcz, IV Międzynarodowa Konferencja pt. MEDIA - PRAWDA - ROZWÓJ, głos w dyskusji panelowej
1.06.2011, Bydgoszcz, Ogólnopolskie sympozjum pt. Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara, referat: Gra językowa w twórczości M. Hemara
29.09.-01.10.2011, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo i kulturowo pt. Wiele kultur i wiele języków, głos w dyskusji
2012

5-7.09.2012, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Świat tekstu i świat dyskursu, głos w dyskusji
25.09.2012, Bydgoszcz, LXX Zjazd PTJ nt. Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki, głos w dyskusji
4-5.12.2012, Siedlce, Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków, referat: Rytualizacja kobiecych zachowań językowych jako forma oswajania lęków przed rzeczywistością. Na przykładzie listów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża
2013

23.04.2013, Bydgoszcz, Sesja z okazji 100-lecia „Języka Polskiego”, referat: Żubr inny niż wszystkie… – analiza wybranych przykładów z cyklu reklam
14-15.05.2013, Pobierowo, Ogólnopolska konferencja pt. Dyskurs trzeciego tysiąclecia, referat: System językowy i jego realizacje – konteksty interpretacyjne dyskursu kibiców
23-24.05.2013, Bydgoszcz, Międzynarodowa konferencja pt. Niegrzeczność – interakcja – komunikacja, referat: Grzeczność językowa w listach M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża
11.10.2013, Bydgoszcz, konferencja pt. JĘZYK – ESTETYKA – SZTUKA, referat: Dowcip językowy w listach Marii z Kossaków Jasnorzewskiej do męża – współczesna recepcja
16.10.2013, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja pt. Dylematy dziennikarstwa: etyka – polityka – biznes, referat: Granice dowcipu – strategia konwersacyjna i jej skutki
2014

27.02.2014, Bydgoszcz, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, konferencja pt. Moda w kulturze, referat: Moda w aspekcie językowym
9.05.2014, Bydgoszcz, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. „All You Need Is Love” – Hipisi, wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury, referat: „Już mi chyba nic nie trzeba więcej” – swój świat i obcy w poezji hippisów (jego językowe wykładniki, wartościowanie i konteksty)
25-28.06.2014, Olsztyn, Ogólnopolska konferencja pt. Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji językowych, IV Międzynarodowy Okrągły Stół ds. Problematyki Dyskursu (D-ART.), referat: Strategie konwersacyjne w dyskursie publicznym – wybrane przykłady
2015

17-18.03.2015, Ługańsk (Ukraina), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Człowiek wirtualny – nowe horyzonty, referat: Współczesna tożsamość a obraz domu. Analiza językowo-literaturoznawcza wybranych tekstów w Internecie (we współautorstwie z B. Morzyńską-Wrzosek)
27-28.05.2015, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja pt. Przestrzeń w kulturze współczesnej, referat: „Ani jednym korzeniem nie utkwię tu” – przestrzeń emigracyjna i jej wartościowanie (na podstawie listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)

14-17.10.2015, Bydgoszcz, X Forum Kultury Słowa pt. Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, udział w dyskusji, sesji plakatowej SES, warsztatach pod kier. prof. dr hab. E. Laskowskiej nt. Etyka słowa a (nowe) media 

9.11.2015, Bydgoszcz, Konferencja Komisji Językoznawczej BTN pt. JĘZYK – TECHNOLOGIE – INTERNET, referat: Fakty i ich wartościowanie – z problematyki recepcji niegrzeczności językowej w mediach (na wybranych przykładach)
2016

29.02.2016, Bydgoszcz, Sesja popularnonaukowa pt. Wokół gwary bydgoskiej, referat: Funkcja wartościująca nazw własnych o zasięgu regionalnym lub indywidualnym – na wybranych przykładach z listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża
21-23.04.2016, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja pt. Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, referat: Poszerzanie horyzontów edukacyjnych – (poza)językowe konteksty ocen (na wybranych przykładach z listów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)
10-11.05.2016, Siedlce, Ogólnopolska konferencja pt. Uczucia i emocje w tekstach kultury, referat: (Samo)ocena twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (we współautorstwie z dr hab. B. Morzyńską-Wrzosek)
3-4.06.2016, Frankfurt n. Oder, Sprachenzentrum der Europa Universität Viadrina – Słubice Collegium Polonicum, Międzynarodowa konferencja pt. Fachsprachenunterricht Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache, referat (Workshop F): Die Mehrdeutigkeit von Werbeslogans als Grundlage für Sprachspiele zwischen Sender und Empfänger
30.08.-2.09.2016, Bydgoszcz, XXIV Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich, referat: Etyka słowa w wystąpieniach publicznych i w mediach
17-18.11.2016, Olsztyn, Międzynarodowa konferencja pt. Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna; referat: Środki implikujące wartościowanie w wolitywnych aktach mowy (na przykładzie listów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża)
28-30.11.2016 r., Bydgoszcz, V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Sytuacja komunikacyjna i jej parametry (z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej) pt. Komunikowanie wartości – wartość komunikowania; referat: „I śmiech niekiedy może być nauką” – aksjologiczne aspekty memów internetowych

2017

23-26.04.2017, Głogów, XI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. Język. Religia. Tożsamość, referat: „Trzeba szanować drugiego człowieka” – o wartościach i wartościowaniu wśród młodzieży

8-9.05.2017, Pobierowo, Ogólnopolska konferencja pt. Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV, referat: Aksjosfera w dyskursie edukacyjnym

24-25.05.2017, Bydgoszcz, Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa pt. Przestworza w kulturze współczesnej, referat: Aksjologia współczesnej metafory przestworzy w mediach

23.10.2017, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej, referat: Wartościowanie przeszłości w języku współczesnej młodzieży (na podstawie badań ankietowych z II i III poziomu edukacyjnego)

25.10.2017, Banská Bystrica, Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 20-lecia istnienia polonistyki na Univerzita Mateja Bela pt. Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich, referat: Tożsamość starej kobiety w języku i polskiej poezji współczesnej. W perspektywie interdyscyplinarnych badań antropologicznych i aksjolingwistycznych (we współautorstwie z B.Morzyńską-Wrzosek)

 

 

Publikacje prof. dr hab. Elżbiety Laskowskiej

Publikacje dr hab. Grażyny Sawickiej, prof. nadzw.

Publikacje dr. Wiesława Czechowskiego

Publikacje dr. Jarosława Reszki

Publikacje dr. hab. Radosława Sajny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60