Program praktyk studenckich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej

WYMIAR I OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 

studia pierwszego stopnia:

 • I rok – 30 godz. (w II sem.) - opiekun praktyk: dr M. Siwak-Waloszewska
 • II rok – 30 godz. (w III sem.), 60 godz. (w IV sem.) - opiekun praktyk: dr M. Siwak-Waloszewska
 • III rok – 60 godz. (w V sem.), 60 godz. (w VI sem) - opiekun praktyk: dr J. Reszka

studia drugiego stopnia:  

 • I rok – 35 godz. (w II sem.) - opiekun praktyk: mgr R. Pawlak
 • II rok – 35 godz. (w III sem.), 35 godz. (w IV sem.) - opiekun praktyk: mgr R. Pawlak

Studia I stopnia

Cele praktyki:

 • zapoznanie studentów z pracą dziennikarza;
 • poznanie systemu i organizacji wybranego medium (prasa, radio i/lub telewizja);
 • pogłębienie zdobytych na zajęciach wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego;
 • zapoznanie się z warsztatem specjalistów komunikacji społecznej.

Miejsca praktyk:

 • w redakcji prasowej,
 • w redakcji radiowej,
 • w redakcji telewizyjnej,
 • w agencji reklamowej,
 • w agencji public relations,
 • w działach promocji różnych instytucji, banków i firm, w fundacjach i organizacjach społeczno-użytecznych.

Treści programowe:

 • uczestnictwo w pracy kolegiów redakcyjnych;
 • przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie tekstu dziennikarskiego – prasowego, radiowego lub telewizyjnego (np. informacja, wywiad, etc.);
 • zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania bloku tematycznego (np. wydania gazety/czasopisma, audycji radiowej, itp.);
 • zapoznanie się z technikami pracy w reklamie, w public relations i z warsztatowymi problemami zawodu rzecznika prasowego oraz specjalisty ds. promocji.

Sposób zaliczenia praktyk:

Dziennik praktyk, w którym znajdują się:

 • sprawozdania z czynności wykonywanych w czasie praktyk;
 • zapis (scenariusz) przygotowanego tekstu dziennikarskiego;
 • prezentacja wykonywanych zadań w agencjach reklamy i PR oraz innych w zakresie komunikacji społecznej.
 • potwierdzenia i ocena praktyk przez opiekuna praktyki – dziennikarza lub specjalisty komunikacji społecznej. 
 • opinia opiekuna praktyk w firmie/w instytucji (na formularzu pobranym ze Studium 
 • praktyk Zawodowych UKW) w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia).
 • po zakończeniu praktyki należy zgłosić się do opiekuna praktyki (jest nim opiekun danego rocznika studiów), który ocenia przedstawione materiały. Po wystawieniu oceny przez opiekuna należy udać się z indeksem i potwierdzoną opinią do Studium Praktyk Zawodowych, w którym praktyka zostanie ostatecznie zaliczona. 

Uwaga:
Student przebywa w miejscu odbywania praktyki jednocześnie ze swoim opiekunem.
Student nie może odbywać praktyki w jednym miejscu więcej niż jeden raz.

Studia II stopnia

Cele praktyki:

 • zapoznanie studentów z pracą dziennikarza;
 • poznanie systemu i organizacji różnych mediów (prasa, radio i/lub telewizja, portale internetowe);
 • pogłębienie zdobytych na zajęciach wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego;
 • zapoznanie się z warsztatem specjalistów komunikacji społecznej – rzecznika prasowego i/lub specjalisty public relations.

Miejsca praktyk:

 

 • w redakcji prasowej,
 • w redakcji radiowej,
 • w redakcji telewizyjnej,
 • w agencji reklamowej,
 • w agencji public relations,
 • w działach promocji różnych instytucji, banków i firm,
 • w fundacjach i organizacjach społeczno-użytecznych,
 • w biurach poselskich,
 • w portalach internetowych.

Treści programowe:

 • uczestnictwo w pracy kolegiów redakcyjnych;
 • przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie tekstu dziennikarskiego – prasowego, radiowego lub telewizyjnego, internetowego (np. informacja, wywiad, etc.);
 • zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania bloku tematycznego (np. wydania gazety/czasopisma, audycji radiowej, itp.);
 • zapoznanie się z technikami pracy w reklamie, w public relations i z warsztatowymi problemami zawodu rzecznika prasowego oraz specjalisty ds. promocji.

Sposób zaliczenia praktyk:

Dziennik praktyk, w którym znajdują się:

 • sprawozdania z czynności wykonywanych w czasie praktyk;
 • zapis (scenariusz) przygotowanego tekstu dziennikarskiego;
 • prezentacja wykonywanych zadań w agencjach reklamy i PR oraz innych w zakresie komunikacji społecznej.
 • potwierdzenia i ocena praktyk przez opiekuna praktyki – dziennikarza lub specjalisty komunikacji społecznej. 
 • opinia opiekuna praktyk w firmie/w instytucji (na formularzu pobranym ze Studium Praktyk UKW) w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia).
 • po zakończeniu praktyki należy zgłosić się do opiekuna praktyki (jest nim opiekun danego rocznika studiów), który ocenia przedstawione materiały. Po wystawieniu oceny przez opiekuna należy udać się z indeksem i potwierdzoną opinią do Studium Praktyk Zawodowych, w którym praktyka zostanie ostatecznie zaliczona. 

Uwaga:
Student przebywa w miejscu odbywania praktyki jednocześnie ze swoim opiekunem.
Student nie może odbywać praktyki w jednym miejscu więcej niż jeden raz.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60