Opis Katedry

 

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej prowadzi dwa kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień) oraz humanistyka drugiej generacji (I stopień). Na studiach dziennikarskich I stopnia od drugiego roku do wyboru są dwie specjalności: reklama, promocja, rzecznictwo prasowe oraz dziennikarstwo sportowe. Na studiach II stopnia możliwa jest kontynuacja specjalności reklamowej lub wybór angielskojęzycznej specjalności international journalism and new media. Humanistyka drugiej generacji to przede wszystkim specjalność gamedec, czyli badanie i projektowanie gier.

W Katedrze zatrudnieni są zarówno doświadczeni, jak i młodzi specjaliści: naukowcy, reprezentujący nauki humanistyczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) oraz nauki społeczne (nauki o polityce, nauki o mediach, prawo), a także praktycy zawodu: dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, specjaliści w zakresie reklamy i public relations, nowych mediów, w tym badacze i projektanci gier.

  

Z historii Katedry

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna został uruchomiony w ramach Instytutu Filologii Polskiej UKW w roku akademickim 2007/2008. Jego powstanie poprzedziło utworzenie w IFP Zakładu Komunikacji Językowej w roku 2001, którego kierownikiem została prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Laskowska. Kolejne wydarzenia to utworzenie dwóch istotnych specjalności w IFP – komunikacji społecznej (w roku 2002) oraz dziennikarskiej (w roku 2003), które od tamtej pory były najczęściej wybieranymi specjalnościami na filologii polskiej. Zainteresowanie nowo powołanym kierunkiem rosło, studentów przybywało. Dyrektor IFP – prof. nadzw. dr hab. Magdalena Czachorowska wystąpiła do Jego Magnificencji Rektora UKW prof. dr. hab. inż. Józefa Kubika z wnioskiem o utworzenie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako jednostki w strukturze Instytutu Filologii Polskiej.

Po powołaniu Katedry w roku akademickim 2008/2009 w jej ramach działały: Pracownia Komunikacji Językowej pod kierownictwem prof. dr hab. Elżbiety Laskowskiej o składzie osobowym: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, dr Wiesław Czechowski, dr Lucyna Sopolińska oraz Pracownia Teorii Języka i Psycholingwistyki pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Grażyny Sawickiej. W roku 2008 w ramach Katedry została uruchomiona pracownia radiowa, z profesjonalnym sprzętem, stworzona przez pracownika Radia PiK w Bydgoszczy – mgr. inż. Romana Pawlaka, według własnego projektu. W tym samym czasie dołączył również do składu Katedry dr Jarosław Reszka, redaktor „Expressu Bydgoskiego”, zatrudniony dotychczas w Instytucie Nauk Politycznych, który rozpoczął zajęcia z pracowni prasowej.

W roku 2009 prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka została powołana na stanowisko wicedyrektora ds. dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej. Złożyła wniosek do MNiSW o uruchomienie studiów II stopnia. Zgodę taką uzyskaliśmy i od roku 2010/2011 ruszyły studia magisterskie. Pierwsi absolwenci studiów licencjackich opuścili mury Uczelni w roku 2010, a dzięki uruchomieniu studiów II stopnia mieli możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Rok akademicki 2010/2011 był przełomowy w historii Katedry i kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka wystąpiła do władz Wydziału Humanistycznego i JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z wnioskiem o wyodrębnienie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako jednostki wydziałowej, w ramach której miały powstać dwa zakłady – Zakład Komunikacji Językowej, kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Laskowską oraz Zakład Teorii Języka i Mediów, kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Grażynę Sawicką. Po uzyskaniu zgody władz Uczelni dalszym krokiem było nie tylko wyodrębnienie się Katedry ze struktury IFP, ale także zmiana siedziby – z budynku przy ul. Jagiellońskiej 11, do budynku przy Placu Kościeleckich 8, który Uczelnia w tamtym czasie pozyskała od władz miasta. Od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 wszystkie zajęcia naszych roczników odbywały się w tej siedzibie.

W nowych warunkach pojawiła się także potrzeba poszerzenia kadry naukowo-dydaktycznej – dołączyli do nas w październiku 2011 roku dr Joanna Taczkowska i dr Radosław Sajna, zatrudnieni dotychczas w Instytucie Nauk Politycznych, w Pracowni Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego, których działalność naukowa i dydaktyczna była już od dawna związana z tematyką mediów i dziennikarstwa.

W roku akademickim 2011/2012 rozpoczęliśmy w Katedrze bardzo istotną inwestycję – projekt koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych”, w ramach którego powstało studio telewizyjne. W studio tym studenci zdobywają umiejętności tworzenia materiałów o różnym charakterze, także takich, które promują działalność Katedry i Uczelni. Kierownikiem projektu była prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka. Projekt zakończono w 2013 roku.

Od roku 2014 Katedra prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku humanistyka drugiej generacji. Tego samego roku w Katedrze rozpoczęła swą działalność Pracownia Humanistyki 2.0 pod kierunkiem prof. nadzw dr hab. Mariusza Zawodniaka. Od 2014 roku Katedra nosi nazwę Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej.

Od roku akademickiego 2017/2018 siedziba Katedry znajduje się w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, a kadra naukowo-dydaktyczna liczy już osiemnaście osób.

 

Obszary badawcze
Obszar mediów i dziennikarstwa:

 • media wobec współczesności: konflikty i problemy globalne/lokalne (m.in. ekologiczne);
 • rozwój mediów i ich przemiany;
 • systemy medialne i globalizacja komunikowania;
 • dziennikarstwo śledcze i interwencyjne;
 • dziennikarstwo międzynarodowe;
 • nowe media i dziennikarstwo online;
 • prawo mediów i ochrona własności intelektualnej;
 • etyka mediów, etyka reklamy;
 • komunikowanie polityczne, marketing polityczny;
 • media i sport, dziennikarstwo sportowe;
 • cyfryzacja i multimedia;
 • gry edukacyjne, gry cyfrowe i inne.

Obszar języka i literatury:

 • pragmalingwistyka,
 • gramatyka komunikacyjna,
 • retoryka i erystyka,
 • argumentacja, perswazja, manipulacja,
 • etyka słowa i komunikowania,
 • język wartości,
 • język ideologii,
 • język wypowiedzi publicznych,
 • język w interakcji,
 • tekst i dyskurs,
 • język a kultura,
 • język reklamy,
 • język sportu, terminologia sportowa,
 • życie literackie w Polsce w epoce przedwojennej i powojennej.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60